clarity

Vedtægter for Thurø Foredragsforening

§ 1 - Foreningens navn, hjemsted og formål

Thurø Foredragsforening, Thurø Sogn, 5700 Svendborg. Formål: afholdelse af 4 – 6 arrangementer om året med folkeligt og kristeligt indhold. Møderne holdes primært i Præstegården.

§ 2 - Medlemmer

Enhver, der har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen. Et medlemskab følger regnskabsåret. Medlemskabet er personligt. Et medlem, der ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 3 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i oktober måned og indvarsles i forbindelse med programmet for den kommende sæson. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

(vælges for et år ad gangen)

8) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift sendes til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Over det på generalforsamlingen passerede føres et referat, der underskrives af dirigenten.

clarity

§ 4 - Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Sognepræsten i Thurø Sogn (bosiddende i præstegården) er automatisk medlem (kontigentfri) og formand for bestyrelsen. De øvrige fire medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Der vælges en 1. og 2. bestyrelses suppleant. Disse vælges for et år ad gangen. Senest 14 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden og kasserer.

§ 5 - Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6 - Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra 15. september til 14. september. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer.

§ 7 - Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af disse vedtægter eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 3 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer. Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål i Thurø Sogn, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål. Dette besluttes på den opløsende generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.